Baština Zrinskih - Budućnost Banovine
PROJEKT
CILJ PROJEKTA   Revitalizacija kulturne baštine na području Sisačko-moslavačke županije kroz 4 kulturna dobra:           Stari grad Zrin   Kaštel Gvozdansko   Kompleks zgrada s visokom peći u Bešlincu - Rujevac   Ruševine crkve Sv. Marije Magdalene na Zrinu AKTIVNOSTI PROJEKTA Izrada    projektne    dokumentacije    potrebne    za        obnovu    kulturnih    dobara    (uključuje    geodetski    elaborat    iskolčenja, istraživanja   potrebna   za   izradu   konzervatorskog   elaborata,   idejne   i   glavne   projekte   za   obnovu   kulturnih   dobara,   idejni   i glavni projekt okoliša, idejni, glavni i izvedbeni projekt smještajnog kapaciteta) Izrada   dodatne   dokumentacije   (uključuje   studiju   izvodljivosti   s   CBA   analizom,   elaborat   zaštite   okoliša,   idejni   i   glavni projekt   za   roller   coaster,   glavni   i   izvedbeni   projekt   žičara,   idejni,   glavni   i   izvedbeni   projekti   prometne   površine,   geodetski projekti,   projekti   i   elaborati   regulacije   i   organizacije   prometa,   planovi   izvođenja   radova   u   fazi   projektiranja,   plan   upravljanja kulturnom baštinom) Promidžba   i   vidljivost   (turistički   plan   razvoja   destinacije,   prometni   elaborat   turističke   signalizacije,   izrada   internetske stranice, plakata, letaka, jumbo plakata i tiskovne konferencije) Upravljanje projektom „Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Sisačko - moslavačke županije“.